Privacybeleid

Privacybeleid Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME)

De nieuwe databeschermingswet van de EU (de GDPR) treedt vanaf 25 mei 2018 in werking. De hieruit voortvloeiende regelgeving is in Nederland geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving zorgt er voor dat organisaties bewust en zorgvuldig omgaan met privacy gegevens.
Om deze regels na te leven heeft de SKME de volgende privacyregels vastgesteld.

* De SKME heeft persoonlijke gegevens van personen die als vrijwilliger (m/v) betrokken zijn bij activiteiten van de SKME. Aanmelding als vrijwilliger geschiedt op eigen initiatief en uit vrije wil.
* Bij de aanmelding verstrekt betrokkene naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
* Deze persoonlijke gegevens worden verstrekt aan en beheerd door de secretaris van de SKME. De gegevens worden digitaal opgeslagen op een afzonderlijk en met een wachtwoord beveiligd opslagmedium. Dit medium is via internet niet benaderbaar.
* De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor contacten met de vrijwilligers in de vorm van informatiebrieven en –mails. Indien betrokkene niet wenst dat de gegevens hiervoor worden gebruikt dient dit aan de secretaris te worden aangegeven.
* De gegevens van de vrijwilligers worden, voor welk doel of onder welke benaming dan ook, niet aan derden verstrekt.
* De persoonlijke gegevens worden bewaard zo lang betrokkene vrijwilliger is bij de SKME. Na beëindiging van het vrijwilligerschap worden de gegevens uit het digitale vrijwilligersbestand verwijderd.
* Op de website van de SKME worden uitsluitend namen van personen vermeld (zonder adresgegevens e.d.) die een officiële functie bij de SKME vervullen en nadat zij daartoe schriftelijk toestemming hebben gegeven.
* Het tonen van foto’s m.b.t. activiteiten van de SKME waarop personen zichtbaar/herkenbaar aanwezig zijn is niet toegestaan, tenzij daarvoor door betrokkene(n) uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de SKME in de vergadering d.d. 28 mei 2018.

T.G.M. Luyckx, voorzitter
C.M.A. Janssens, secretaris