St. Kerkelijke Monumenten Edam

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Naam van de stichting
Stichting Kerkelijke Monumenten Edam.

De stichting is opgericht op 23 december 2009 en heeft haar zetel te Edam-Volendam.
– Fiscaal nummer/ RSIN nummer: 821709021
– KvK nummer: 37159205

Adres:
Grote Kerkstraat 59
1135 BC Edam

Secretariaat:
Mw. C.M.A. Janssens
Postbus 110
1135 ZK Edam
e-mail adres: info@grotekerkedam.nl
Bankrekening: NL 08 RABO 0156 3661 42

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
• Het in stand houden van de beschermde monumenten en in het bijzonder van de Grote of Sint Nicolaas kerk te Edam, met haar inventaris, als monument van kerkelijke bouwkunst.
• Het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk te Edam zoveel mogelijk in overeenstemming met de aard van het gebouw.

Beleidsplan (verkort)
Doelstelling: De Stichting heeft ten doel het – in de meest ruime zin – ondersteunen van de restauratie en instandhouding van Grote Kerk of Sint Nicolaaskerk aan de Grote Kerkstraat 59 te Edam. Deze kerk is door het Rijk aangewezen Rijksmonument in een beschermd stadsgezicht. De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:
a. Het uitvoeren van een instandhoudingsprogramma en het werven van middelen hiervoor.
b. Het beheren en exploiteren van het monument door middel van het organiseren van evenementen in de breedste zin des woords.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. andere verkrijgingen en baten.

De stichting mag geen uitkering doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Bestuur:
De Stichting bestaat uit minimaal 5 bestuursleden. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Bestuurssamenstelling per 12 november 2021:

– Dhr. Th.G.C. Luyckx, voorzitter
– Mw. C. M. A. Janssens, secretaris
– Dhr. G. de Vries, bouwkundige
– Dhr. H. Nieuweboer, penningmeester
– Dhr. D. K. W. Hendriks, bestuurslid

– Dhr. F. Koning is contactpersoon namens Kerkgemeente Edam
– Vacature PR 

Vermogensbeheer en verantwoording:
Per einde boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld , vervolgens worden deze stukken gecontroleerd door een kascommissie.
De reserves staan op een spaarrekening bij de Rabobank.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
het vierjaren verslag 2010-2014

Financiële verantwoording:
Financieel jaaroverzicht 2021/ 2022