Vrienden van de Grote Kerk

ANBI  (Algemeen Nut Beogende Informatie)

Naam van de stichting
Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Edam.

De stichting is opgericht op 23 april 1980 en heeft haar zetel te Edam-Volendam.

  • Fiscaal nummer/ RSIN nummer: 821709021
  • KvK nummer: 37159205

Adres:
Grote Kerkstraat 59
1135 BC  Edam
http://www.grotekerkedam.nl

Secretariaat:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
M.B.C. Nelissen
Spuistraat 15
1135 AV Edam
e-mail adres: mbcnelissen@planet.nl 
Bankrekening: NL89INGB 0002 505 965

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Volgens artikel 2 uit de statuten heeft de stichting ten doel een direct of indirect substantiële bijdrage te leveren aan het behoud en onderhoud van de Grote of Sint Nicolaas Kerk te Edam, als cultureel erfgoed en als beeldbepalend monument voor de wijde omgeving en als ontmoetingsplaats voor culturele evenementen.

 Beleidsplan (verkort)

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: het in brede kring uitdragen van het doel van de stichting en daartoe allerlei activiteiten te organiseren om fondsen te verwerven zowel bestemd voor het behoud in zijn algemeenheid alsook voor een specifiek onderdeel of bestanddeel van de kerk. De stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen donaties worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Donateurs van de stichting ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief. Hierin is een overzicht opgenomen van de door de stichting ondernomen en te ondernemen activiteiten alsmede een financieel overzicht. Het streven is er op gericht een positief financieel saldo te realiseren dat wordt toegevoegd aan het vermogen. Uit dit vermogen kan een bijdrage worden geleverd aan toekomstige projecten. Er vinden met dit vermogen geen beleggingen plaats. De donateurs worden middels de nieuwsbrief jaarlijks geïnformeerd over de stand van het vermogen. Toezicht op het financieel beleid is binnen de stichting door interne verantwoording hecht verankerd. Er vindt geen vergoeding plaats van diensten die door de bestuursleden ten behoeve van de stichting worden verricht.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • andere verkrijgingen en baten.

De stichting mag geen uitkering doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Namen van de bestuurders (situatie per 31 december 2015):

Het bestuur bestaat uit maximaal 6 en minimaal 4 personen. De bestuursleden worden afgevaardigd door de Vereniging Oud Edam (maximaal 3, minimaal 2) en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerkgemeente te Edam (maximaal 3, minimaal 2).

  • C. Bakker, voorzitter
  • M.B.C. Nelissen, secretariaat
  • J.D. Hooijberg, lid
  • D. Tump, penningmeester
  • W. Brommersma, lid

Beloningsbeleid:

De stichting heeft niemand in dienst.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2014 is gestart met het project bestrating rond de Grote Kerk. Gedurende 2015 is dit project afgerond. Onze stichting heeft hieraan, verspreid over twee jaar, een behoorlijke financiële bijdrage geleverd: € 10.427,10 in totaal. In meerdere vakken zijn de gele steentjes, die als opsluitrand dienst deden, opgegraven en vervangen door zogenaamde “Oudhollandse moppen”, waarna het hele straatwerk op de nieuwe hoogte is aangepast. Bij zowel de kerktuin als het kerkhof is een vloeiende overgang gemaakt middels een schelpenrand.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Het vierjaren verslag 2010-2014

Financiële verantwoording:

Overzicht van de baten en lasten in 2015

Donaties € 7.209,50 Kosten actie 2015 € 241,63
Rente € 21,71 Bankkosten € 224,05
Diverse Onkosten € 198,45
`Project Straatwerk € 4.124,50
Totaal baten € 7.231,21 Totaal Lasten € 4.788,63
Saldo € 2.442,58

Van de totale kosten van het project bestrating zijn in het bovenstaande overzicht alleen de uitgaven opgenomen die ten laste kwamen van het boekjaar 2015.
Het positieve saldo van 2015 is toegevoegd aan het vermogen van de stichting. Dit vermogen bedroeg op 31 december 2015 € 14.125,54