Bestuur en Financiën

Secretariaat – M.B.C. Nelissen, Spuistraat 15, 1135 AV Edam: mbcnelissen@planet.nl

Baten en lasten over het jaar 2016

Donaties € 6.022,50 Kosten actie 2016 € 332,94
Rente € 18,02 Bankkosten € 169,10
    Project zwambestrijding € 2.500,00
    Bijdrage orgelrenovatie € 100,00
       
Totaal baten € 6.040,52 Totaal Lasten € 3.102,04
    Saldo € 2.938,48

Het positieve saldo van 2016 is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. Dit vermogen bedroeg op 31 december 2016 € 17.040,97.